Condicions

Condicions

CONDICIONS GENERALS

En cas de qualsevol incompliment de les obligacions esmentades en el present document, la propietat té dret a demanar al client que desocupi l’establiment i el client no tindrà dret a cap compensació.

La petició de reserva serà contestada per part de la propietat en un termini màxim de 48 hores. En cas contrari, s’entén que la reserva no ha estat acceptada. A la petició de reserva ha de constar el número de persones que s’hi allotjaran.

La petició o rebuda d’informació sobre la disponibilitat de l’allotjament turístic no implica l’acceptació de la reserva per part de la propietat.

El nombre de persones que ocuparan l’allotjament mai pot excedir el nombre estipulat en la reserva. Caldrà detallar el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys. No es permet l’ús de la casa ni dels seus espais per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada i cal consultar amb el propietari la possibilitat de que persones externes (visitants) vinguin a passar el dia a la casa.

L’ocupació temporal de l’allotjament turístic contractat dona dret a la utilització de totes les seves dependències i accessoris, de tot el parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes i a la utilització del jardí, de la piscina i dels altres espais habilitats.

El client/usuari es compromet a lliurar en idèntiques condicions tant l’allotjament turístic com el seu mobiliari i parament, essent de la seva responsabilitat la reposició i reparació de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables.

Pel que fa als objectes i béns personals que dipositi en l’allotjament i en espais exteriors durant la seva estada, el client es fa responsable d’aquests i, per tant, la propietat no se’n fa responsable de la seva pèrdua, desaparició, danys o robatori.

Pel que fa a les tarifes:

 • Es considera temporada alta des de l’inici de la segona quinzena de juny fins al final de la primera quinzena de setembre.
 • Es considera temporada mitja des del divendres anterior a l’inici de Setmana Santa fins al final de la primera quinzena de juny i des de l’inici de la segona quinzena de setembre, octubre, novembre i desembre.
 • Es considera temporada baixa la resta de mesos.
 • Les dates especials, festius i ponts queden exclosos de les tarifes exposades. Cal consultar les tarifes per aquestes dates.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar, en cas contrari, la propietat es reserva el dret de cancel·lar d’immediat la reserva o estada, i la seva conseqüent desocupació immediata sense cap retorn de l’import monetari.

 1. Nº de persones: No es permet l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat establerta en el contracte de lloguer o reserva. En cas contrari, el preu s’incrementarà proporcionalment.
 2. Edat: L’edat mínima de la persona responsable ha de ser 25 anys o més. En cas de ser un grup d’amics, cal que tots els participants siguin majors de 25 anys.
 3. L’import total s’obliga a pagar de la següent forma:
 1. Paga i senyal: La reserva es farà efectiva en el moment que s’ingressi el 30% de l’import total de l’estança, que comportarà alhora l’acceptació de les presents condicions de contractació. El pagament es realitzarà mitjançant una transferència bancària i, en cap cas, el cost de la transferència bancària podrà ser deduït del cost del lloguer. Caldrà que el client enviï per correu electrònic una còpia de la transferència bancària.
 2. Pagament de l’import de l’estada: L’import restant de la reserva es pagarà 48h abans del dia d’arribada a través de transferència bancària o bé s’abonarà en efectiu en el moment d’entrega de claus. Caldrà també fer efectiu l’import corresponent a la taxa turística1.
 3. Fiança: L’establiment exigeix un import de tres cents Euros (300€) en concepte de fiança de garantia per tal d’assegurar el compliment de les normes i per cobrir les despeses per desperfectes o incompliments que es puguin ocasionar durant l’estança. L’import de la fiança s’haurà d’abonar juntament amb el 30% de l’import de la reserva, o bé 48h abans de l’arribada a través de transferència bancària.

Aquest import es retornarà en un termini de dos dies laborables sempre que, al final de contracte, les condicions de la casa siguin les acordades. Si falten objectes o es produeixen desperfectes es valoraran segons barem i es descomptaran de la fiança. En cas que l’import dels desperfectes sigui superior a l’import abonat en concepte de fiança, el client abonarà la diferència.

 1. Política de cancel·lació: caldrà que, en cas d’anul·lació, aquesta es comuniqui per correu electrònic.
 • En cas d’anul·lació amb o més de 61 dies d’antelació es retornarà el 50% de la paga i senyal.
 • En cas d’anul·lació amb o menys de 60 dies d’antelació no es retornarà l’import de la paga i senyal. En aquest cas, si la casa s’ocupa durant les mateixes dates i pel mateix import pel qual es va fer la reserva, es reemborsarà el 50% de la paga i senyal.
 • La renúncia a dies d’estada una vegada iniciada la mateixa, no dona dret a cap tipus de reembossament del preu pagat per part del client.

4. Arribada: En el moment d’arribada, si no s’ha fet per transferència bancària, el client signarà el contracte de lloguer, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiu la resta de l’import de l’estada i de la taxa turística.

En el moment d’arribada cal realitzar la identificació de totes les persones usuàries per mitjà del document d’identitat (DNI), Passaport o altres que acreditin la seva identitat. El document es retornarà en el mateix moment. El registre de persones usuàries allotjades es remet a la Direcció General de Policia. Aquest procés es porta a terme d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable en tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.

5. Horaris: L’entrada es realitzarà a les 17:30H i la sortida a les 12:00H del migdia. Si el dia d’entrada s’arriba més tard, s’haurà d’avisar prèviament a la propietat. Tanmateix, el fet d’arribar tard el dia d’entrada, no implicarà una sortida després de les 12:00H.
*Opció de sortir a les 17:00H segons disponibilitat (suplement de 35 €).

6. Subministraments: El consum d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos dins el preu total de l’estada. No és permès l’ús d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments. Preguem es faci un ús racional d’aigua, llum i calefacció.

7. Neteja: és d’obligació del client/usuari deixar l’habitatge en unes condicions mínimes de neteja, en cas de deixar-lo en males condicions, es restaran les hores extra de neteja de la fiança.

8. Equipament: L’estada inclou un joc de llençols per a cada llit, un conjunt de tovalloles per persona, paper higiènic i draps de cuina.

9. Reciclatge: és responsabilitat dels clients fer un correcte triatge de les escombraries, per tal d’assegurar la recollida selectiva, i, qualsevol multa o recàrrec que esdevingui de l’estada, anirà a càrrec dels mateixos clients.

10. Animals de companyia: No es permeten animals de companyia.

11. Fumar: No es permet fumar dins l’habitatge.

12. Normativa de la piscina:

 1. La piscina està tancada totalment. És responsabilitat dels progenitors o tutors legals la vigilància dels infants i joves tant en hores de bany com fora d’aquestes.
 2. No hi ha socorrista.
 3. Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, han d’estar acompanyats sempre d’un adult.
 4. La piscina és d’ús exclusiu pels clients de Can Vinyes.
 5. És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.

13. La relació contractual es regeix per la lliure voluntat de les parts en cada moment, i supletòriament per allò previst al Codi Civil i les normes aplicables, Decret 75/2020 de 4 d’agost, de turisme de Catalunya així com totes les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris.